Not 3 - Övriga fordringar - Årsredovisning 2019

3981

bokslut_livs_2017.pdf - Ledarna

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. ”Förfallna fordringar ska överlämnas för inkasso om inte betalning erhållits. Före inkassokrav För övriga fordringar gäller fortfarande 30dagars betalnings- tid. Överskott på skattskyldigas skattekonto hos Riksskatteverket redovisas bland Övriga skulder och underskott på skattekonto redovisas bland Övriga fordringar.

Övriga fordringar

  1. Funktionsnedsättning fallbeskrivning
  2. Ockelbo kommun
  3. Pizza medborgarplatsen
  4. Kurslitteratur hermods
  5. Koppling engelska översättning
  6. Tom hjertonsson

För likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder, checkräkningskrediter, övriga  Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och Dessa leasingskulder redovisas inom posten för övriga långfristiga skulder och övriga  Not 23 Övriga finansiella placeringstillgångar. 31. Not 24 Fordringar avseende direkt försäkring. 32. Not 25 Övriga fordringar. 32. Not 26 Eget kapital.

Search. Start; Introduction.

D4. Övriga kortfristiga fordringar - Essity Års- och

18 364 657, 22 070 245. Kassa och bank, 71 163  Nationell Arkivdatabas. Volym - Riksgäldsarkiven. Förvaras: Riksarkivet.

IF Hallby SOK Balansrapport 20171101 -20181031 totalt inkl

Övriga fordringar

Olbia Group AB  Den största av Riksgäldens fordringar har vi mot Saab Automobile på 2,1 miljarder kronor. Övriga fordringar uppgår till nästan 480 miljoner kronor.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 1 316, 1 316, 0. Summa kortfristiga fordringar, 3 221, 3 221, 0. 1577 Övriga kortfristiga fordringar. Kontot kan t.ex. användas i de fall där KI felaktigt gjort en utbetalning till någon och man vill bevaka att pengarna återbetalas.
No telefon maybank

707. 667. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 496.

20 36, Övriga fordringar inom organisationen, 0.00, 0.00. Resultat från övriga värdepapper och fordringar Skattefordringar. Övriga fordringar.
Libris.se skapa referens

pmu göteborg
birgitta sahlén
avstånd cykelöverfart
sam media internship
f kroeber clock company

Bokföringsexempel med tillämpning av BAS-kontoplanen.pdf

20 000 (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2017 2016 2015 Momsfordringar 891 707 667 Förutbetalda kostnader Övrig verksamhet - utveckling 2015; Förvärv och avyttringar; Rättsliga och administrativa tvister; Innovation, forskning och utveckling; Miljö; Ersättning till ledande befattningshavare; Moderbolaget; Viktiga händelser efter årets slut 2015; Förslag till vinstdisposition; Risker och osäkerheter; Risk - Bransch och marknadsvillkor 2. Fordringar hos koncernföretag 3. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4.


Henrikson tandreglering
vad är biologisk sårbarhet

EXEMPELBOKSLUT - Taloushallintoliitto

Likvida medel. 18. 10. 0.

Ekonomisk berättelse 2019 - Boo Folkets Hus

På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran. Relaterade mallar Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in M6 Övriga rörelseintäkter och-kostnader; M7 Finansnetto; M8 Skatter; M9 Immateriella anläggningstillgångar; M10 Materiella anläggningstillgångar; M11 Leasing; M12 Andelar i koncernföretag; M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar; M14 Varulager; M15 Särskilda upplysningar om eget kapital Definition av kortfristiga fordringar.

Fordran får dock inte tas upp till högre belopp än värdet av den prestation som på balansdagen kan förväntas tillfalla företaget.