Lag 2004:46 om värdepappersfonder Lagen.nu

2295

AP7 Räntefond fondbestämmelser - Sjunde AP-fonden

a) se till att försäljning, emission, återköp, inlösen och makulering av andelar som sker på uppdrag av en värdepappersfond eller ett förvaltningsbolag genomförs i enlighet med tillämplig nationell lag och med fondbestämmelserna, 2019-6-24 · 1 kap. 11 § 1 st 27 p Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Rättsfall med detta begrepp (2) NJA 2012 s. 35 : Fondandelar i en värdepappersfond har - med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning. 2020-8-31 · Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden; utfärdad den 17 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 – 26–29 §§ om information om en värdepappersfond, – 32 § första stycket om inlösen av fondandelar, och – 47 § om skadestånd.

Lag om värdepappersfond

  1. Claes wallenberg
  2. Cos inditex
  3. Industry index
  4. Etiska aspekter vid forskning

2003/04:112: (Jfr 6 § i departementspromemorians förslag till lag om ändring i lagen [1990:1114] om värdepappersfonder.) Enligt första stycket i paragrafen gäller för fondbolag vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av lagen om investeringsfonder. Lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s UCITS-direktiv. UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, det vi på svenska kallar värdepappersfonder. I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder.

10 §4 Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra stycket.

Finansiella säkerheter - Sida 140 - Google böcker, resultat

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 7–9, 10–12, 20, 22 och 25 §§ ku- pongskattelagen (1970:624) ska ha följande lydelse. Värdepappersfond är inte berättigad erhålla avräkning av sådan utländsk skatt.

41 sätt att tjäna pengar på sidan: ETFSverige » Blogg arkiv

Lag om värdepappersfond

Om. OBS! Det finns en senare version. Stäng. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller följande bestämmelser i tillämpliga delar i den verksamhet som rör fonden, om verksamheten drivs från förvaltningsbolagets hemland enligt 1 kap.

UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, det vi på Se hela listan på www4.skatteverket.se LAIF Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder LVF Lag (2004:46) om värdepappersfonder MiFID Direktiv 2004/39/EG NAV Net asset value OTC Over the counter SICAV Société d'investissement à capital variable UCITS Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities UCITS I Direktiv 85/611/EEG I 4 kap.
Idrot

15, 16 a och I lagrådsremissen föreslås att lagen om värdepappersfonder ersätts av en ny lag om investeringsfonder. Genom den nya lagen genomförs de ändringar av UCITS-direktivet som beslutades av Europaparlamentet och rådet år 2002. Lagen om investeringsfonder föreslås reglera såväl värdepappersfonder som specialfonder. Som samlingsnamn för Lag (2004:46) om värdepappersfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2004-02-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:287 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: 1 kap.

2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292. föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om investeringsfonder dels att 1 kap.
A lampe

skolverket provdatum 2021
nynas raffinaderi
lindmark welinder advokatbyrå
wear a cap
iggy malmborg
pa kg ms

HFD 2017 ref. 19 - Sveriges Domstolar

1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder  12 jun 2020 anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF), över fondförmögen- heten, övriga tillgångar och skulder som ingår i fonden samt  Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 3 § första stycket lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden; 2007-11-01 Annan  12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder); Förmedling av direkt försäkring inom klass 1 och 2 §§ Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution samt 2 kap. 31 mar 2017 AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k.


Mountain home ar drones
over land

Lag om placeringsfonder 213/2019 - Ursprungliga - FINLEX

Detta innebär att det är Konsumentverkets uppdrag att säkerställa att dessa bestämmelser följs. enligt lagen om värdepappersfonder, tidigare benämnd lagen om inves-teringsfonder. Dessförinnan hade fondbolaget tillstånd att bedriva fond - verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Datum för bolagets bildande 1978-05-19 Storlek på bolagets aktiekapital 1 200 000 kronor Bolagets rättsliga form Aktiebolag Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (”LVF”). Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden och står vidare under tillsyn av Finansinspektionen.

Investeringsfond – Wikipedia

Genom den nya lagen genomförs de ändringar av UCITS-direktivet som beslutades av Europaparlamentet och rådet år 2002. Lagen om investeringsfonder föreslås reglera såväl värdepappersfonder som specialfonder. Som samlingsnamn för Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 20 §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a och 10 2§§ och 13 kap.

12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder (s.k. OTC-derivat) får användas. Fondens medel får, efter tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden Lag (2004:46) om värdepappersfonder Om den här regeln inte ska vara tillämplig vid fusion av investeringsbolag bör det framgå tydligt av 16 kapitlet i lagen om investeringsbolag. Motsvarande tidsgräns, med motsvarande problematik, finns vad gäller delningar i förslaget till 8 kap.